REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu
na rok szkolny 2014/2015§ 1

SKŁADANIE WNIOSKÓW


 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół podstawowych

z oddziałami przedszkolnymi. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.


§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ


 1. Do Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu, przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Strzegom .

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 4. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia.


§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ


 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica(opiekuna prawnego)- złożony u dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu.

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 3. W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkałych na terenie gminy Strzegom, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja - po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu - na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;

  2. niepełnosprawność kandydata;

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 4. Kryteria te mają jednakową wartość.

 5. Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Strzegomia.

 6. W roku szkolnym 2014/2015 dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu uzgodnił z Burmistrzem Strzegomia następujące kryteria:

  1. zatrudnienie obojga rodziców lub opiekunów prawnych - 10 pkt,

  2. rodzeństwo dzieci obecnie uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu - 8 pkt.§ 4

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW


 1. Do wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 3 i 6 niniejszego regulaminu:

   1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

   2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

   3. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

   4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013 r. poz. 135, ze zm.6));

  1. oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie

z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu

z dokumentu.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.

 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: -Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.-. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Strzegomia o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz Strzegomia potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 3. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Strzegomia korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art.23 ust.4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 4. Na żądanie Burmistrza Strzegomia , instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych

w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

 1. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 6 i 7,Burmistrz Strzegomia może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ


 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski rodziców (opiekunów prawnych)

o przyjęcie do przedszkola - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

 1. Za wnioski dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie gminy Strzegom oraz te, które zostały złożone w wymaganym terminie.

 2. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola.

 3. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zakwalifikowanych, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola (Potwierdzenia należy dokonać pisemnie).

 4. Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane

z wnioskiem dokumenty.

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych

w § 3 ust. 3 i 6 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za ich spełnianie .

 1. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości

w siedzibie przedszkola.

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w ust. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

w roku szkolnym 2014/2015


 1. Od 20 lutego do 28 lutego 2014 r.- składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców (opiekunów prawnych)dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych.

 2. Od 03 marca do 31 marca 2014 r.- wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

 3. Do 18 kwietnia 2014 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 4. Od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. - obowiązek potwierdzenia przez rodziców (opiekunów prawnych) wyboru konkretnego przedszkola.

 5. Do 18 czerwca 2014 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu.

§ 7

TERMINY POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

w roku szkolnym 2014/2015 1. Od 20 czerwca do 30 czerwca 2014r. - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 2. Do 07 lipca 2014r.- komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców (opiekunów prawnych)i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 3. Do 16 lipca 2014r. - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. Do 25 lipca 2014r. - dyrektor przedszkola rozpatruje odwołania rodziców (opiekunów prawnych) od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola o których mowa w § 5 ust.4 oraz

w § 6 ust. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

a) wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci:

b) samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 9

Uchyla się § 18 Statutu Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu .


§ 10

Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu.Dokumenty do pobrania:
kliknij aby pobrać w formacie DOC: wniosek i wzory oświadczeń
kliknij aby pobrać formacie DOC: deklaracja


kliknij aby pobrać w formacie PDF: wniosek i wzory oświadczeń
kliknij aby pobrać formacie PDF: deklaracja